Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania przez Fundację Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego Pani/Pana danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego, ul. Marokańska 4H, 03-977 Warszawa.
 2. Dane do kontaktu do Administratora:
  Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego
  ul. Marokańska 4H, 03-977 Warszawa
  email: [email protected]
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), w związku z czym wszelkie wyjaśnienia w sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z IOD za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres: [email protected].
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w związku, z którym złożył/a Pani/Pan dokumenty rekrutacyjne – podstawa z art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 5. Przepisy prawa nakazują podanie w celach rekrutacyjnych dotyczących Pani/Pana danych osobowych:
  a) imię i nazwisko,
  b) data urodzenia,
  c) dane kontaktowe,
  gdy jest niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku:
  d) wykształcenie,
  e) kwalifikacje zawodowe,
  f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 6. W przypadku przekazania przez Panią/Pana innych danych, niż wskazanych w ust. 4 powyżej, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody w celu realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie potrzebnym do obsługi procesów rekrutacji.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji w związku, z którym złożył/a Pani/Pan dokumenty rekrutacyjne, a w przypadku udzielenia zgody na przyszłe rekrutacje – przez okres w niej wskazany lub do wycofania zgody. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 9. Zgodnie z art. 15-22 RODO ma Pani/Pan prawo do:
  1) cofnięcia zgody w każdej chwili. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
  2) dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopii,
  3) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  4) do usunięcia danych,
  5) ograniczenia przetwarzania danych,
  6) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7) do przenoszenia danych,
  8) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W celu wykonania swoich praw prosimy o kierowanie swojego żądania pod adres e-mail: [email protected] lub poprzez wysłanie żądania na adres: Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego, ul. Marokańska 4H, 03-977 Warszawa.
 11. Podanie przez Panią /Pana danych w procesie rekrutacji w zakresie określonym w przepisach jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym.  Brak podania tych danych może uniemożliwić wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym.