REGULAMIN SZKOLENIA ON-LINE

DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady realizacji szkolenia on-line dla personelu medycznego ( „Szkolenie”) dotyczącego tematu „Jak dbać o siebie i pacjentkę w czasie pandemii strachu?”.
 2. Organizatorem Szkolenia jest Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego z siedzibą w Warszawie, ul. Marokańska 4H, 03-977 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000789473 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1132999142, REGON: 383560653 (dalej jako „Organizator”).

§ 2. Zasady Szkolenia

 1. Szkolenie prowadzone jest przez psychologa Organizatora.
 2. Tematem szkolenia jest: „Jak dbać o siebie i pacjentkę w czasach epidemii strachu?”.
 3. Szkolenie jest bezpłatne.
 4. Wzięcie udziału w Szkoleniu możliwe jest za pośrednictwem platformy do pracy zdalnej. Instrukcja dostępu do Szkolenia zostanie udostępniona Uczestnikowi drogą mailową.
 5. Treść i przebieg Szkolenia nie są w jakikolwiek sposób utrwalane ani udostępniane przez Organizatora po zakończeniu Szkolenia.
 6. Wzięcie udziału w Szkoleniu możliwe jest po uprzednim zgłoszeniu udziału w Szkoleniu drogą mailową, podaniu danych osobowych (imię i nazwisko, adres email, zawód) oraz zaakceptowaniu Regulaminu.  Regulamin jest udostępniany Uczestnikowi drogą mailową poprzez link do strony internetowej Organizatora.
 7. Warunkiem wzięcia udziału w Szkoleniu jest złożenie przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu.
 8. Uczestnikiem Szkolenia („Uczestnik”) może być członek personelu medycznego.

§ 3.Udział w Szkoleniu oraz warunki techniczne

 1. Uczestnik Szkolenia powinien posiadać urządzenie z dostępem do Internetu.
 2. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń niezależnych od Organizatora np. za indywidualną konfigurację oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Uczestnik.
 3. Uczestnikowi zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Uczestnik Szkolenia nie może w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu Szkolenia oraz udostępniać ich dalej.
 5. Podczas Szkolenia Uczestnik może mieć kontakt wizualny z innymi Uczestnikami i prowadzącym Szkolenie, może wymieniać się informacjami i prowadzić dyskusję, na co Uczestnik wyraża zgodę przed wzięciem udziału w Szkoleniu. W trakcie Szkolenia Uczestnik może cofnąć ww. zgodę poprzez wyłącznie kamery. W przypadku wyrażania zgody na umożliwienie kontaktu wizualnego danego Uczestnika z innymi Uczestnikami i prowadzącym, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku Uczestnika w trakcie Szkolenia. Wizerunek Uczestnika Szkolenia nie jest w żaden sposób wykorzystywany przez Organizatora po zakończeniu Szkolenia.

§4. Reklamacje

 1. W przypadku przeprowadzenia Szkolenia niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:
 3. pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub
 4. pisemnie na adres: Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego, ul. Marokańska 4H, 03-977 Warszawa.
 5. Treść reklamacji powinna zawierać oznaczenie Uczestnika Szkolenia składającego reklamację oraz zastrzeżenia związane z realizacją Szkolenia.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora pocztą elektroniczną lub pisemnie (w zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Uczestnika).

§ 5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator - Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego z siedzibą w Warszawie, ul. Marokańska 4H, 03-977 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000789473 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1132999142, REGON: 383560653.
 2. Dane Uczestników Szkolenia, o których mowa w § 2 ust. 6 oraz wizerunek Uczestnika – w przypadku wyrażanie zgody przez Uczestnika zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora (Organizatora) Uczestnicy mogą kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 4. Dane osobowe Uczestników Szkolenia są przetwarzane w celu organizacji Szkolenia zgodnie z Regulaminem – podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na kontakt wizualny z innymi Uczestnikami Szkolenia i prowadzącym Szkolenie.
 5. Uczestnicy Szkolenia przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w przypadku danych, o których mowa § 2 ust. 5, wymagane przez Organizatora w celu realizacji Szkolenia zgodnie z Regulaminem.
 6. Uczestnikowi, na zasadach określonych w Ustawie i RODO, przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, do uzyskania kopii oraz ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uprawnienia te można realizować poprzez skontaktowanie się z Administratorem (Organizatorem) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ust. 3 powyżej.
 7. Uczestnikom – w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora w ramach Szkolenia - przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 3. Uczestnicy Szkolenia będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/.
 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) niniejszym udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Platforma ODR stanowi m.in. źródło informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: [email protected]