STATUT FUNDACJI MEDYCYNY PRENATALNEJ IM. ERNESTA WÓJCICKIEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne § 1. Nazwa Fundacji 1. Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 22 maja 2019 roku, sporządzonym przez Krystiana Perkowskiego – Notariusza w Warszawie (Repertorium A numer 4603/2019), przez: a) Nicole Caroline Sochacki-Wójcicką; b) Jakuba Wójcickiego; zwanych dalej Fundatorami. 2. Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, angielskiego odpowiednika nazwy Fundacji: Ernest Wójcicki Prenatal Medicine Foundation lub innego odpowiednika w języku obcym. 3. Fundacja będzie działać zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego statutu, zwanego dalej Statutem. 4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia. § 2. Teren, czas i zasady działania Fundacji 1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa (województwo mazowieckie). 2. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w zakresie służącym właściwemu realizowaniu swoich celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Fundację powołuje się na czas nieokreślony. 4. Fundacja ma osobowość prawną. 5. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. 6. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji. 7. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. 8. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rzecz ogółu społeczności. 9. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna, w rozumieniu przepisów ustawy o fundacjach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie celom statutowym Fundacji. 10. Fundacja może prowadzić, w kraju i za granicą, działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej. 11. Fundacja może ubiegać się o przyznanie jej statusu organizacji pożytku publicznego i w tym celu przeprowadzić procedurę zmiany Statutu, jeżeli taka zmiana będzie konieczna. Strona | 2 z 10 Rozdział II. Przedmiot i formy działania Fundacji § 3. Cele i formy działania Fundacji 1. Celami Fundacji jest społecznie użyteczna działalność pożytku publicznego w sferze następujących zadań publicznych: a) ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018, poz. 2190), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ginekologii i położnictwa, medycyny prenatalnej, opieki medycznej kobiet w ciąży, neonatologii, pediatrii oraz nauk pokrewnych; b) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; c) działalności charytatywnej; w szczególności poprzez organizowanie, wspomaganie i promowanie działalności leczniczej, inicjatyw w zakresie rozwoju nauk medycznych i nowoczesnej medycyny oraz inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, naukowym i charytatywnym. 2. Wyżej wymienione cele statutowe Fundacji będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele statutowe Fundacji. 3. Fundacja może realizować swoje cele statutowe zarówno w formie odpłatnej, jak i nieodpłatnej poprzez: a) inicjowanie, organizowanie i wspieranie badań naukowych oraz projektów wdrożeniowych w zakresie określonym celami statutowymi Fundacji; b) upowszechnianie i propagowanie najnowszych wyników badań w zakresie określonym celami statutowymi Fundacji; c) prowadzenie programów medycznych, programów profilaktycznych i działalności leczniczej; d) gromadzenie środków finansowych (między innymi darowizn, dotacji, spadków, zapisów, zbiórek publicznych, papierów wartościowych i odsetek bankowych), a także innych zasobów materialnych i niematerialnych na finansowanie celów statutowych Fundacji; e) wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest ochrona zdrowia w zakresie celów statutowych Fundacji; f) wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu medycyny i ochrony zdrowia w zakresie celów statutowych Fundacji; g) edukacja z zakresu profilaktyki zdrowia i nauk medycznych; h) organizowanie sympozjów i konferencji naukowych, szkoleń oraz wystaw; i) organizowanie konkursów na prace naukowe, jak i organizowanie i finansowanie stypendiów oraz programów szkoleniowych; j) wydawanie własnych materiałów informacyjnych i wydawnictw oraz wspieranie wydawnictw medycznych i popularyzatorskich; k) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie ochrony zdrowia; l) promocja ochrony zdrowia; m) inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych. 4. Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników. 5. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może: a) współpracować z podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się realizacją celów statutowych Fundacji, w szczególności z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej zainteresowanymi celami statutowymi Fundacji; Strona | 3 z 10 b) wspierać działalność innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, których działalność jest zgodna z celami Fundacji. 6. Fundacja nie może: a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi; b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, d) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. Rozdział III. Majątek Fundacji § 4. Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), z czego: a) Fundator Nicole Caroline Sochacki-Wójcicka przekaże kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), b) Fundator Jakub Wójcicki przekaże kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Majątek opisany w § 4 ust. 1 Statutu zostaje wniesiony przez Fundatorów w całości gotówką. 3. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych), z czego: a) Fundator Nicole Caroline Sochacki-Wójcicka przekaże kwotę 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych), b) Fundator Jakub Wójcicki przekaże kwotę 4.500,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące pięćset złotych). 4. Majątek Fundacji, poza funduszem założycielskim, stanowić będą środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne aktywa, nabyte przez Fundację w czasie jej działania. 5. Fundacja działa na podstawie planów dochodów i wydatków (preliminarza budżetowego) zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji. 6. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem. § 5. Dochody Fundacji 1. Dochody Fundacji pochodzą z: a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów; b) dotacji, datków i subwencji; Strona | 4 z 10 c) odsetek z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą oraz papierów wartościowych; d) dochodów ze sponsoringu, zbiórek, imprez publicznych i aukcji; e) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji; f) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego. 2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich lub wybranych celów statutowych Fundacji, o ile podmioty przekazujące, darczyńcy lub spadkodawcy nie postanowili inaczej. 3. Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych. 4. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności pożytku publicznego. 5. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz ruchomościach. 6. Zarząd Fundacji może tworzyć wyodrębnione fundusze celowe z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji. Utworzenie wyodrębnionego funduszu celowego jest możliwe, jeżeli wynika to z woli darczyńcy, spadkodawcy, zapisodawcy lub z podpisanej przez Fundację umowy cywilnoprawnej. 7. W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. § 6. Sprawozdawczość 1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 2. Roczne sprawozdanie finansowe sporządza i ogłasza (publikuje) Zarząd Fundacji. 3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej. 4. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej tj. działalności pożytku publicznego. 5. Zarząd Fundacji składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. Rozdział IV. Organy Fundacji § 7. Organy Fundacji 1. Organami Fundacji są: a) Zarząd Fundacji; b) Rada Fundacji; c) Zgromadzenie Fundatorów. 2. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i członka Zarządu Fundacji. § 8. Zarząd Fundacji 1. Organem, który kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz jest Zarząd Fundacji. Strona | 5 z 10 2. Zarząd Fundacji składa się od 2 (słownie: dwóch) do 5 (słownie: pięciu) osób powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów, przy czym pierwszy skład Zarządu Fundacji zostanie powołany bezpośrednio przez Fundatorów. 3. Fundatorzy mogą zostać członkami Zarządu Fundacji. 4. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swe funkcje honorowo bądź na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. 5. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków, chyba że Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały. W przypadku równomiernego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji. 6. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu Fundacji wyrażą zgodę na tę formę głosowania. 7. Zarząd Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu Fundacji i Wiceprezesa Zarządu Fundacji w drodze uchwały. 8. Szczegółowy tryb działania Zarządu Fundacji określa dokument pod nazwą: Regulamin Zarządu Fundacji. Regulamin Zarządu Fundacji ustalany jest przez Zgromadzenie Fundatorów. 9. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu Fundacji. 10. Posiedzenie Zarządu Fundacji odbywają się przynajmniej 2 (słownie: dwa) razy w roku kalendarzowym. 11. Zarząd Fundacji może powoływać zespoły, komisje i inne ciała kolegialne o charakterze opiniodawczym, doradczym lub honorowym, określając w uchwale zakres ich działania. Zarząd Fundacji określa także w uchwale, czy zespół, komisja lub inne ciało kolegialne ma charakter stały czy ad hoc. Zarząd Fundacji może w każdym czasie odwołać członka zespołu, komisji lub innego ciała kolegialnego, jak również odwołać cały zespół, komisję lub inne ciało kolegialne. § 9. Kompetencje Zarządu Fundacji. Reprezentacja 1. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie albo dwóch członków Zarządu (innych niż Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu) działających łącznie. Zarząd może ustanowić pełnomocników udzielając im pełnomocnictwa szczególnego. 2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach Fundacji niezastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów lub Rady Fundacji. 3. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności: a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; b) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji; c) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji; d) realizacja programów działania Fundacji i jej celów; e) sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji; f) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji; g) ustalanie wielkości zatrudnienia w Fundacji; h) ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych, i) sporządzanie i uchwalanie planów dochodów i wydatków (preliminarza budżetowego) Fundacji; j) sporządzanie i uchwalanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji; Strona | 6 z 10 k) składanie sprawozdania z działalności Fundacji właściwemu ministrowi oraz podawanie go do publicznej wiadomości; l) realizacja szczególnych rozrządzeń (poleceń, zapisów) darczyńców lub spadkodawców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami Statutu; m) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji, jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej; n) występowanie do Zgromadzenia Fundatorów z wnioskami o wyrażenie zgody w sprawie zmian w Statucie, połączenia Fundacji z inną fundacją, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie. 4. Zarząd Fundacji składa na piśmie Radzie Nadzorczej Fundacji sprawozdanie z działalności przynajmniej 1 (słownie: jeden) raz w roku kalendarzowym. § 10. Kadencja członków Zarządu Fundacji 1. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 4 (słownie: cztery) lata. 2. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu Fundacji nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd Fundacji pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd Fundacji. W razie zmian w składzie Zarządu Fundacji w ciągu kadencji, okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu Fundacji. 3. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż 1 (słownie: jedną) kadencję. 4. Zarząd Fundacji lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Zgromadzenie Fundatorów w każdym czasie przed upływem kadencji. 5. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje: a) z chwilą upływu kadencji Zarządu Fundacji bądź doręczenia Fundacji swojej rezygnacji przez członka Zarządu Fundacji, z tym zastrzeżeniem, że do czasu powołania nowego członka Zarządu Fundacji lub Zarządu Fundacji dotychczasowy członek lub członkowie Zarządu Fundacji zobowiązani są pełnić swe obowiązki na dotychczasowych zasadach; b) z chwilą śmierci członka Zarządu Fundacji; c) wskutek odwołania. § 11. Rada Fundacji 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i nadzorczym. 2. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 (słownie: pięć) lat, przy czym istnieje możliwość ponownego powołania danej osoby w skład Rady Fundacji. 3. Rada Fundacji składa się z od 3 (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu) osób powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów, przy czym pierwszy skład Rady Fundacji zostanie powołany bezpośrednio przez Fundatorów. 4. Członek Rady Fundacji może zostać odwołany przed upływem kadencji. 5. Fundatorzy mogą zostać członkami Rady Fundacji, jeżeli nie pozostają jednocześnie członkami Zarządu Fundacji. 6. Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje honorowo bądź na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. 7. Członkowie Rady Fundacji: a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, Strona | 7 z 10 b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 8. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały. W przypadku równomiernego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. 9. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą zgodę na tę formę głosowania. 10. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji w drodze uchwały. 11. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa dokument pod nazwą: Regulamin Rady Fundacji uchwalany przez Radę Fundacji. 12. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Fundacji. 13. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się przynajmniej 2 (słownie: dwa) razy w roku kalendarzowym. 14. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje: a) z chwilą upływu kadencji Rady Fundacji bądź doręczenia Fundacji swojej rezygnacji przez członka Rady Fundacji, b) z chwilą śmierci członka Rady Fundacji; c) wskutek odwołania. 15. Do kompetencji Rady Fundacji należy: a) nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych; b) prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji; c) badanie stanu majątkowego Fundacji w tym badanie i opiniowanie sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji; d) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu; e) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji; f) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji; g) wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd Fundacji; h) opiniowanie sprawozdań finansowych Fundacji i sprawozdań Fundacji z jej działalności; i) przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady Fundacji lub upoważnione do tego osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji; j) reprezentowanie Fundacji wobec Zarządu Fundacji; k) wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Zarządu Fundacji, a w szczególności zbycie, nabycie oraz obciążenia nieruchomości, zaciąganie kredytów oraz pożyczek, udzielanie poręczeń. § 12. Zgromadzenie Fundatorów 1. Zgromadzenie Fundatorów stanowią Fundatorzy. 2. Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów odbywają się przynajmniej 2 (słownie: dwa) razy w roku kalendarzowym. 3. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy: a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, Strona | 8 z 10 b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji; c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium z wykonania obowiązków; d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji i sprawozdań Fundacji z jej działalności; e) ustalanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji oraz członków Radu Fundacji; f) wyrażanie zgody na dokonywanie zmian w Statucie; g) wyrażanie zgody w sprawie utworzenia oddziału, zakładu lub filii Fundacji; h) wyrażanie zgody w sprawie przystępowania Fundacji do spółek i fundacji w kraju i za granicą; i) wyrażanie zgody w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją; j) wyrażanie zgody w sprawie likwidacji Fundacji; k) wyrażanie zgody w innych przypadkach wskazanych w Statucie. 4. W przypadku, gdy Statut wymaga uchwały, decyzji lub zgody Zgromadzenia Fundatorów oznacza to jednomyślną uchwałę, decyzję lub zgodę wszystkich Fundatorów wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. O zgodę Zgromadzenia Fundatorów na dokonanie przez Fundację danej czynności występuje Zarząd Fundacji. 5. W przypadku śmierci Fundatorów w ich miejsce wstępują ich następcy prawni zgodnie z zasadami dziedziczenia. Następcom prawnym Fundatorów przysługują uprawnienia przewidziane w Statucie dla Fundatorów. 6. Fundatorzy mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Fundacji, jak również prawo do wglądu w dokumentację, księgi rachunkowe, sprawozdania i wszelkie inne akta związane z działalnością Fundacji. Rozdział V. Działalność gospodarcza § 13. Przedmiot i formy działalności gospodarczej 1. Fundacja może prowadzić, w kraju i za granicą, działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie działalności wytwórczej i usługowej w zakresie: a) PKD 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana; b) PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; c) PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne; d) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; e) PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych; f) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; g) PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; h) PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; i) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; j) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; k) PKD 58.11.Z Wydawanie książek; Strona | 9 z 10 l) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet; m) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; n) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; o) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; p) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych; q) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; r) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; s) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii; t) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; u) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; v) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; w) PKD 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna; x) PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna; y) PKD 86.90.A działalność fizjoterapeutyczna; z) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana; aa) PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. 3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji. 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów utworzonych przez Zarząd Fundacji zgodnie z § 14 Statutu. 5. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani i odwoływani przez Zarząd Fundacji. 6. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalany przez Zarząd Fundacji. Rozdział VI. Postanowienia końcowe § 14. Tworzenie oddziałów Fundacji 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować Fundacji do spółek i fundacji w kraju i za granicą. 2. Decyzję w przedmiocie utworzenia lub likwidacji oddziału, zakładu, filii a także przystąpienia do spółki lub fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Zarządu po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Fundatorów. § 15. Połączenie Fundacji 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Zarządu po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Fundatorów.  Strona | 10 z 10 § 16. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów lub niemożności osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Fundatorów. 3. Likwidację prowadzi likwidator powoływany i odwoływany przez Zarząd Fundacji. 4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego ministra. 5. Likwidator podejmuje czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności zakańcza sprawy bieżące, ściąga wierzytelności i wypełnia zobowiązania Fundacji. 6. Majątek pozostały po likwidacji podlega przeznaczeniu na wsparcie działalności statutowej fundacji realizującej cele zbieżne z celami statutowymi likwidowanej Fundacji wyznaczonej przez Fundatorów. § 17. Zmiany Statutu 1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Fundatorów. 2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Fundatorów. § 18. Inne postanowienia Do Statutu dołącza się oświadczenie Fundatorów o wskazaniu ministra właściwego ze względu na cele Fundacji, to jest ministra właściwego do spraw zdrowia.